ระบบบริการข้อมูล (e-Service)

เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมระบบบริการข้อมูล (e-Service) เพื่อให้ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ และเครื่อข่ายด้านสิ่งแวดล้อม สามารถเข้าสืบค้นข้อมูลสถิติและข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างสะดวก และสามารถเข้าถึงระบบบริการข้อมูลอื่น ๆ ได้